Kullanım Koşulları

MADDE 1: TARAFLAR

İş bu sözleşme ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnnovasyon Merkezi Dumlupınar Bulvarı No:280/G-1253 Çankaya Ankara adresindeki mukim bulunan İHALE Teknolojileri Anonim Şirketi (Mersis No: 0470057704500010) ile (bundan sonra “BANKPRO”) diğer tarafta ………. adresinde mukim bulunan ………. (bundan sonra “KULLANICI”) arasında aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar tarafından imzalanmak suretiyle tanzim ve akdolunmuştur.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşmenin konusu;

İşbu sözleşmede abonelik türlerine göre farklı olarak kararlaştırılmış olan abonelik ücretinin KULLANICI tarafından BANKPRO’ya ödenmesi karşılığında aşağıda tanımlanan çeşitli hizmetlerin, BANKPRO tarafından KULLANICI’ya sunulması konulu iş ilişkisidir.

İşbu sözleşme hükümleri uyarınca KULLANICI’ya HİZMET sunan HİZMET SUNUCU ticaret hukuku açısından ticari işlere aracılık eden bağımsız tacir yardımcılarından tellal konumundadır.

Bu bağlamda BANKPRO, Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanmış Kamu İhale İlanlarını ve ilişkili diğer bilgileri KULLANICI’ya ulaştırmakla işbu sözleşmede belirlenmiş tellaliye ücreti niteliğindeki abonelik bedeli karşılığında, tek taraflı bilgi akışı faaliyetinde bulunmayı meslek edinmiş tacir kişidir.

Bu bağlamda işbu sözleşmenin tarafları, sözleşmenin yorumlanıp uygulanması sırasında BANKPRO’ya tellallık için Ticaret Kanunu’nun öngördüğünden daha fazla bir hukuki sorumluluk yüklenemeyeceğini peşin olarak ve gayri kabili rücu şekilde beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 3: TANIMLAR

 • BANKPRO: İHALE Teknolojileri Anonim Şirketi
 • KULLANICI: BANKPRO’ya kayıt yaparak, ücretli ya da ücretsiz hizmetlerden faydalanan gerçek ya da tüzel kişi.
 • YH: İnternet ortamında olmak üzere çeşitli mecralarda (internet sitesi, çevrimiçi portal, web sayfaları) yayınlanan kamu ihale ilanlarının, yine elektronik ortamda KULLANICI’lara ulaşmasını sağlayan, herhangi bir bilgisayara yüklenmesini gerek olmayan, PORTAL üzerinden “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ile giriş yapılarak faydalanılan yazılım hizmetidir.
 • ALAN ADI: KULLANICI’ların YH’ye erişebilmeleri, bireysel tercihlerini seçebilmeleri ve abonelik türlerine göre fayda sağlayabilmeleri için kullanacakları arayüze erişim sağlanan internet adresi, bankpro.com.tr’dur. BANKPRO, KULLANICI’ya kayıt olurken bildirdiği eposta adresine en az 3 gün önce bilgilendirme mesajı göndermek koşulu ile alan adını değiştirebilir.
 • PORTAL: Alan adı ya da mobil uygulamalar ile ulaşılabilen, yazılımın son kullanıcı arayüzüdür.
 • HİZMET: Ücretli ya da ücretsiz olmak üzere, PORTAL üzerinden/aracılığıyla KULLANICI’ya sunulan, sözleşme metni ve/veya ekinde tanımlanmış olan çeşitli hizmetlerin bütününe verilen addır.
 • HİZMET PAKETİ: BANKPRO tarafından sunulan YH’nin farklı özelliklerinin bir arada sunulması ile oluşturulan farklı hizmet kapsamlarıdır. BANKPRO, bir ya da birden çok HİZMET PAKET’i ile KULLANICI’ya hizmetlerini sunabilir. KULLANICI, tercih ettiği HİZMET PAKETİ’nin belirlenen ücret karşılığında ve süre boyunca kullanır.
 • KULLANICI Adı: KULLANICI’nın YH’ye giriş yapması için kayıt esnasında bildirdiği e-posta adresidir.
 • ŞİFRE: KULLANICI’nın YH’ye giriş yapmak üzere kendisinin belirlediği harf ve/veya sayılardan oluşan belli sayıda karakter ihtiva eden dizidir.

MADDE 4: KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KULLANICI;

 • Üyelik prosedürlerini yerine getirirken ve hizmetlerden faydalanırken iş bu sözleşmede yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını, beyan ve taahhüt eder.
 • BANKPRO tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından sorumludur. Bu bilgilerin başkaları tarafından öğrenilmesi durumunda, BANKPRO’dan KULLANICI Adı’nın değiştirilmesini talep edebilir.
 • PORTAL’a kayıt esnasında yada sonrasında kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 • BANKPRO, KULLANICI tarafından girilen, yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ve hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. İş bu sözleşme kapsamındaki hak ve hükümlülüklerini kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 • BANKPRO’nın sunduğu HİZMET PAKET’ini kullananlar yalnızca hukuka uygun amaçlarla PORTAL üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’nın PORTAL üzerinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendisine aittir. KULLANICI, BANKPRO ve/veya başka üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, PORTAL üzerinde bulunan metinleri, dosyaları, veritabanlarını ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BANKPRO ile doğrudan yada dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • KULLANICI, PORTAL üzerinden yapılan tercihlere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmekle mükelleftir.
 • BANKPRO, KULLANICI Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle oluşabilecek zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • KULLANICI, seçtiği HİZMET PAKETİ’ne göre belirlenmiş olan ücreti ödemesini müteakip, ilgili HİZMET PAKETİ’nden faydalanmaya başlar. BANKPRO, ödeme koşullarını dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirme hakkını saklı tutar. Ödeme koşullarında yapılan değişiklikler, mevcut kullanım dönemi için geçerli olmaz.
 • KULLANICI, ücretsiz bir HİZMET PAKET’i seçmesi durumunda, paketin kapsamındaki hizmetlerden BANKPRO’nun belirlediği sınırlar çerçevesinde faydalanabilir.
 • KULLANICI, kullanma hakkına sahip olduğu HİZMET PAKETİ’ni hiçbir şekilde üçüncü bir tarafa devir edemez, portal üzerindeki sayfalara bilgisayar yazılımı vb… araçlarla dolaşıp kendi bilgisayarına kayıt edemez, elde ettiği bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara satamaz, satmak için BANKPRO ile rekabet teşkil edecek ticari faaliyetler yürütemez veya yürütenler ile ortaklık yapamaz.

Madde 4.1 : KULLANICI’nın Faydalanacağı Hizmetler ve Süre

 • İhale Detayı Görüntüleme Hizmeti:

Bu hizmet ile Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından yayınlanan ihale ilanında yer alan tüm bilgiler yayınlanır. Bu hizmeti alan kullanıcılar ihale ilanında yayınlanan tüm bilgilere erişir.

 • Ajanda Hizmeti:

KULLANICI tarafından takip edilmek istenen ihalenin işaretlenerek, ilgili ihale ile ilgili her türlü değişiklik, iptal ve sonuç bilgilerinin KULLANICI’ya iletilmesi ile ihale tarihinin yaklaştığının hatırlatılması hizmetidir.

Bu hizmeti alan KULLANICI, Ajanda’ya eklediği ihale ile ilgili her türlü sonuç yayınlanması ile değişiklik ve iptal işlemlerinden haberdar edilir ve ihalenin gerçekleşeceği tarih yaklaştığında uyarılır. BANKPRO, KULLANICI’nın belirttiği iletişim bilgilerine göndermekle yükümlüdür. KULLANICI’nın iletişim bilgilerinin doğruluğunu araştırmakla yada çalışır vaziyette olup olmadığını tektik etmekle yükümlü değildir.

 • Ajanda Eposta Hizmeti:

Ajanda hizmetinden faydalanan KULLANICI’nın ilgili uyarıları e-posta olarak almasını sağlayan hizmettir. Bu hizmeti alan KULLANICI, Ajanda hizmeti kapsamında edineceği bilgileri eposta olarak alır.

 • Doküman İndirme Hizmeti:

Bu hizmet ile KULLANICI, detaylarını incelediği ihaleye ait ihale dokümanlarını, Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanmış olması şartı ile, PORTAL üzerinden inceleme amaçlı indirir.

BANKPRO, PORTAL üzerinden gerçekleşen doküman indirme işlemlerinin kamu kurumlarınca resmi bir işlem olarak kabul edilmediğini ve bu konu kapsamında herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini beyan eder.

 • Sektör Bazlı Raporlama Hizmeti:

Bu hizmet ile KULLANICI’nın eposta adresine, belirlediği sektörde yer alan, gün içinde yayınlanan ihalelerin listesi gönderilir.

Bu hizmetten faydalanan KULLANICI, sektörel olarak listelenmiş ihale ilanlarına ait başlıkları tek bir sayfada görür ve istediği ihale ilanının başlığına tıklayarak ilgili ihalenin detaylarını erişir.

 • Kelime Bazlı Raporlama Hizmeti:

Bu hizmet ile KULLANICI’nın eposta adresine, belirlediği anahtar kelimelerin içinde yer aldığı gün içinde yayınlanan ihalelerin listesi gönderilir.

Bu hizmetten faydalanan KULLANICI, istediği kelimelerin içinde geçtiği ihale ilanlarına ait başlıkları tek bir sayfada liste halinde görür ve istediği ihale ilanının başlığına tıklayarak ilgili ihalenin detaylarını erişir.

 • İdare Bazlı Raporlama Hizmeti

Bu hizmet ile KULLANICI’nın eposta adresine, belirlediği kamu kurum/kuruluşları tarafından gün içinde yayınlanan ihalelerin listesi gönderilir.

Bu hizmetten faydalanan KULLANICI, talep ettiği kamu kurum kuruluşları tarafından yapılacak ihalelere ait ilanların başlıklarını tek bir sayfada görür ve istediği ihale ilanının başlığına tıklayarak ilgili ihalenin detaylarını erişir.

 • İhale Sonuçları Raporlama Hizmeti:

Bu hizmet ile KULLANICI’nın eposta adresine, sektör, idare yada belirlediği kelimelerden oluşan kriterlere uygun olan ihale sonuçlarının listesi gönderilir.

 • Kazanan Firma Takip Hizmeti:

Bu hizmet ile KULLANICI’nın eposta adresine, sonuç raporunun içeriğinde takip ettiği firmalara ait gün içinde yayınlanan ihale sonucu liste olarak gönderilir.

 • KULLANICI Sayısı:

PORTAL’a aynı İP (İnternet Protokolü) adresi üzerinden aynı anda 1 KULLANICI girebilir. Daha fazla giriş tespit edildiğinde eski giriş yapan KULLANICI sistemden çıkarılır. BANKPRO, bu durumun 1 ay içinde 10 kereden fazla tekrar etmesi durumunda, KULLANICI’ya verdiği hizmetleri askıya almak veya tamamen durdurma hakkını saklı tutar. BANKPRO’nun haklı sebepten, KULLANICI’ya sunduğu hizmetin durdurması durumunda, KULLANICI yaptığı ödemeyi, ilgili Tüketici Hakları kapsamında talep edemeyecektir.

 • Rapor Oluşturma Hakkı ve Alıcı Sayısı:

KULLANICI, üyeliği süresince Sektör Bazlı, Kelime Bazlı, İdare Bazlı ve Kazanan Firma bazlı rapor/raporlar oluşturur.

Toplam oluşturabileceği rapor hakkı KULLANICI’nın aktif olarak sahip olduğu HİZMET PAKETİ’ne göre değişir. BANKPRO, belirlenen rapor sayısı limitlerinde değişiklik yapabilir fakat abonelik başlangıcında taahhüt edilen rapor hakkını azaltamaz. KULLANICI’nın abonelik türüne göre aldığı raporlama hizmetleri birden fazla olsa dahi tüm ihale raporları KULLANICI’nın takip etmesini kolaylaştırmak amacıyla tek bir eposta ile gönderilir. Sonuç raporu ise ayrı bir eposta ile gönderilir.

Raporlar KULLANICI tarafından belirtilen en fazla 1 farklı sayıda eposta adresine/adreslerine gönderilir. Eposta adreslerinin aynı kurumsal uzantıya sahip olması gerekmektedir. BANKPRO, farklı kurumsal uzantılara sahip eposta adreslerini ret etme ve gönderim listesinden çıkarma hakkına sahiptir.

HİZMET PAKETİ Süresi:

KULLANICI, iş bu sözleşmenin akdedilmesini müteakip, PORTAL’ı satın aldığı HİZMET PAKET’i kapsamında tanımlanan süre ile kullanacaktır. KULLANICI, ilgili Tüketici Kanunu kapsamında, verilen hizmeti kullanmaya başladıktan sonra, hizmet sürenin bitiminden önce aboneliğini fesh edemez, ödediği ücretin iadesini talep edemez.

Madde 4.2 : KULLANICI Tarafından Ödenecek Hizmet Bedeli

Kullanıcı iş bu sözleşme kapsamındaki alacağı hizmetler için, KDV dahil, …. TL ödemekle yükümlüdür.

MADDE 5: BANKPRO’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

BANKPRO;

 1. KULLANICI’ya aboneliği süresince abonelik sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri sağlamakla yükümlüdür. Hizmet, KULLANICI tarafından ödemenin yapılması ile eş zamanlı olarak başlar ve iş bu sözleşmede belirtilen süre boyunca devam eder.
 2. KULLANICI’ya verdiği bilgileri esas alarak e-fatura yada e-arşiv fatura düzenler ve elektronik ortamda teslim eder. BANKPRO, KULLANICI’nın verdiği bilgilerin doğruluğunu teyit etmek zorunda değildir, yanlış bilgilerle kesilen faturaların KULLANICI tarafından resmi olarak kullanılamamasından sorumlu tutulamaz.
 3. Söz konusu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli teknik altyapının çalışır durumda olmasından sorumludur.
 4. BANKPRO, teknik veya yasal gereklilik yada başka herhangi bir neden yada zorunluluk gereği Alan Adı’nı değiştirebilir, KULLANICI’nın YH’ye erişimini farklı bir Alan Adı ile sağlayabilir.
 5. Resmi tatil olmamak koşulu ile hafta içi 9:00-18:00 saatleri arasında, KULLANICI’nın PORTAL üzerinde belirtilen iletişim bilgileri aracılığıyla (telefon ya da eposta) gelen her türlü destek talebini en geç 5 iş günü içinde cevaplamakla yükümlüdür.
 6. BANKPRO, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 18’de belirtildiği şekilde, hizmetin ifasına başlanmaması şartı ile (yedi) gün içinde KULLANICI’nın hiç bir gerekçe göstermeksizin abonelik iptal talebini kayıtsız şartsız yerine getirir.
 7. BANKPRO Madde 4.1’de belirtilen hizmetlerden herhangi birini ifa etmeye başladığı durumlarda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 18’de belirtildiği şekilde, KULLANICI cayma hakkını kullanamaz.
 8. KULLANICI’nın abonelik süresi bitmeden, eposta, telefon, SMS, mobil uygulama bildirimleri gibi iletişim araçlarından herhangi biri yada bir kaçı ile KULLANICI’yı bilgilendirir ve abonelik süresini uzatması hatırlatması yapar.
 9. KULLANICI’nın abonelik süresinin bitmesi ve bu yüzden “Hizmet”lerden faydalanamamasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MADDE 6: GİZLİLİK

BANKPRO, KULLANICI’dan kayıt olabilmesi için iletişim ve ödemelere ilişkin fatura düzenlemek üzere mali kimlik bilgilerini talep eder.

İş bu bilgiler, sadece BANKPRO ve KULLANICI’nın kendisi tarafından görülebilir ve BANKPRO’nun KULLANICI’ya benzer ve/veya tamamlayıcı hizmetleri sunabilmeleri için işortakları ile paylaşılabilir.

BANKPRO, kayıt olan KULLANICI’nın adını, referans olarak PORTAL üzerinde açıklayabilir ve varsa logosunu kullanabilir.

Yargı organları tarafından verilen kararlara ya da yasanın açık hükmüne istinaden BANKPRO tarafından KULLANICI’lara ait bilgilerin resmi makamlara bildirilmesi hiçbir şekilde gizlilik koşulunun ihlali anlamına gelmez ve bu nedenle BANKPRO’ya yönelik sorumluluk iddiasında bulunamaz.

MADDE 7: SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI

İşbu Sözleşme taraflar arasındaki tek ve esas hukuki metin (Sözleşme) olup, daha önce taraflar arasında yapılmış bulunan her türlü, sözlü, yazılı anlaşma, taahhüt, teklif vb.nin üzerindedir. İşbu sözleşmede yer almayan herhangi bir sözlü akit-taahhüt tarafları bağlamaz.

MADDE 8: TARAFLAR ARASI HABERLEŞME VE BİLDİRİMLER

İşbu sözleşme tarafları arasında her türlü ihtar, ihbar ve sair esaslı bildirimler noter kanalı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile yapılacaktır. Diğer haberleşmeler ise e-posta yoluyla yapılabilir.

Tarafların işbu sözleşmede belirtilen haberleşme adres ve bilgileri geçerli olup, bunlarda ortaya çıkan herhangi bir değişiklik, değişikliğin gerçekleştiği tarafça en geç 3 (üç) işgünü içinde diğer tarafa yukarıda öngörülen biçimde bildirilecek, aksi takdirde eski adrese/no’ya yapılan bildirim, hukuken geçerli sayılacaktır.

MADDE 9: MÜCBİR SEBEPLER

Taraflarca gerçekleşmesi önlenemeyecek ve daha önceden öngörülemeyecek nitelikte ve ilgili mevzuatta sayılmış bulunan doğal afetler, savaş, genel grev ve lokavt gibi mücbir sebep halleri nedeniyle taraflardan birinin veya her ikisinin işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini kısmen ya da tamamen yerine getiremeyecek olması halinde anılan mücbir sebep süresince ve bununla sınırlı olmak üzere anılan taraf ya da taraflar işbu sözleşmede yazılı ilgili yükümlülüğün yerine getirilmesinden sorumlu tutulmayacaklardır.

Mücbir sebebin geçerli olduğu süre içinde sözleşmenin hükmü askıda sayılacaktır. Mücbir sebep halinin altı aydan fazla sürmesi halinde tarafların karşılıklı rıza göstermeleri ile Sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiş sayılacaktır.

Ülke genelinde internet erişimine ve haberleşme olanaklarının kullanılmasına engel bir doğal afetin vuku bulması veya bu hususta adli ve idari makamlarca bir kısıtlama getirilmesi veya Kamu İhale Kurumu’nda yaşanacak teknik veya idari aksaklıklardan yada yayınlanan içeriğin kısıtlanmasından yada tamamen ortadan kaldırılmasından ötürü ihale ilanlarının yayınında kısmen yada tamamen eksiklik oluşması durumu da işbu sözleşmenin uygulanması bakımından mücbir sebep olarak telakki edilecek ve bu durum nedeniyle BANKPRO, HİZMET’in yerine getirilememesinden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 10: UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

İşbu sözleşmenin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıklar öncelikle taraflar arasında karşılıklı iyi niyet ve müzakere yolu ile çözülmeye çalışılacaktır. Taraflar arasında karşılıklı iyi niyet ve müzakere yolu ile çözüme kavuşturulamayan işbu sözleşme ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

İşbu Sözleşme toplam 10 (on) maddeden ibarettir. Bir nüsha olarak düzenlenmiş tarafların yetkililerince okunup içeriğine vakıf olunduktan sonra …./…./20.. tarihinde karşılıklı olarak akdedilmiştir.