Kamu İhale Kurumu İşbirliğiyle Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Devreye Alındı

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Geçici teminatlar” başlıklı 21 nci maddesinde “geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından da EKAP’a aktarılabileceği” düzenlenmiştir.

Ayrıca, e-Teminat Mektuplarının Muhasebe Birimlerine İletilmesi konulu 63 sıra no.lu Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde yapılan 27 Ağustos 2021 tarihli değişiklikle , “… Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre alınacak geçici e-Teminat Mektuplarının, bankalarca düzenlenmesi ve … merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşa aktarılması ile bu mektupların doğrulanması, iletilmesi, muhafaza edilmesi, tazmini ve iadesi işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesinin merkezi takas kuruluşu aracılığı ile yürütülmesi işlemleri,  … 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ilişkin ilgili ihale uygulama yönetmelikleri ile ihale dokümanındaki düzenlemeler çerçevesinde yürütülür.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan düzenlemeler kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik “Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu” 01/09/2021 tarihinde devreye alınmıştır.

Bu kapsamda, istekliler tarafından Takasbank üzerinden elektronik geçici teminat mektubu sunulabilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

  • EKAP’ta kullanıcı sayfasından teklif verilecek ihaleye ilişkin İKN seçilip teminat işlemleri menüsünden Referans Numarası alınmalıdır.
  • Geçici teminat mektubu alınacak bankaya, Referans Numarası ile başvurarak elektronik geçici teminat mektubu düzenleme talebi iletilmelidir.
  • Banka tarafından elektronik geçici teminat mektubu düzenlendikten sonra, teklif hazırlanması aşamasında Referans Numarası ilgisine göre; (elektronik ihalelerde) Katılım ve Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, (elektronik olmayan ihalelerde) Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda belirtilmelidir.

Sürece ilişkin olarak idarelerin ve isteklilerin faydalanabileceği yardım kılavuzlarına ve videolara aşağıdaki linklerden erişim sağlanabilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Not: Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin mektubu düzenleyen banka tarafından elektronik ortamda doğrudan EKAP’a iletildiği mevcut uygulama da ayrıca devam edecektir.

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Portalı İstekli Kılavuzu

Takasbank Kamu Teminat Yönetim Portalı İstekli Videosu

Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Platformu-İdare Kılavuzu

Takasbank Kamu Teminat Yönetimi Platformu-İdare Videosu

Kaynak: Kamu İhale Kurumu

Bilgilerinizi bırakın, sizinle iletişime geçelim.